Otevřené zahrady Jičínska z. s.

MAS Otevřené zahrady Jičínska, z. s. vytvořila projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín, který od roku 2016 sdružuje všechny ty, kteří jsou zapojeni v práci s dětmi do 15 let v regionu a mají zájem aktivně se podílet na rozvoji kvalitního vzdělávání dostupného pro všechny.

Tento cíl pomáháme naplňovat prostřednictvím aktivit různého charakteru pro odbornou i širokou veřejnost. Projekty MAP jsou založeny na vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU  - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009723.

Co děláme?

  • Pořádáme vzdělávací akce, semináře, workshopy a besedy pro odbornou i širokou veřejnost
  • Vytváříme platformu pro pedagogy, odborníky a další prostřednictvím pracovních skupin
  • Rozvíjíme spolupráci mezi školami, volnočasovými organizacemi a vzdělávacími subjekty
  • Podporujeme předávání a sdílení zkušeností
  • Zjišťujeme a mapujeme materiální i nemateriální potřeby škol
  • Zavádíme metody strategického a akčního plánování do úrovně škol v území
  • Zabýváme se problematikou rovných příležitostí ve vzdělávání

Cílovými skupinami jsou zřizovatelé škol, ředitelé a pedagogové škol, speciální pedagogové, školní asistenti apod., vychovatelé a lektoři volnočasových aktivit děti do 15 let a jejich rodiče, a to z území ORP Jičín.

Mapa MAP ORP Jičín_verze 2_správná.jpg

 

Informace:

Adresa:
17. listopadu 1074
Kontaktní Email:
map@otevrenezahrady.cz
Webové stránky:
map.otevrenezahrady.cz
Zpět na seznam organizací